English Polski
Zaloguj

Regulamin Zakupowy

I. Postanowania ogólne:
 1. Właścicielem sklepu internetowego FrezyCNC.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym jest firma:
  InGraph
  ul. Mikołajczyka 37/1
  72-100 Goleniów
  NIP: PL 8561716912
  REGON: 812691754.
 2. Firma InGraph z siedzibą w Goleniowie, ul. Mikołajczyka 37/1, jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze jako sprzedawca zamówionych produktów.
 3. Produkty to wszelkie towary, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym w ramach organizowanej Prezentacji Produktów Sklepu Internetowego FrezyCNC.pl.
 4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym jest wypełnienie formularza zamówień. Rejestracja, Logowanie, Składanie zamówień, czy każde kolejne wejście do Sklepu jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego FrezyCNC.pl.
 5. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia.
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych FrezyCNC.pl. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez InGraph w celach promocyjno-marketingowch. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 7. Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
 8. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, telefonicznie, e-mailem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez Klienta od dostawcy.
 9. Zespół InGraph / FrezyCNC.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie wymiarów, parametrów, zastosowania i właściwości towaru. W ciągu 10 dni od daty zakupu Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 10. Nazwy producentów i zdjęcia zewnętrzne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach witryny wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Oferta i ceny:
 1. Zawartość Sklepu Internetowego FrezyCNC.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożone przez Klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia składa firmie InGraph ofertę kupna określonego towaru.
 2. InGraph nie gwarantuje ciągłej dostępności w sprzedaży oferowanych towarów oraz zachowania ich cen.
 3. Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie Sklepu Internetowego InGraph są zgodne z danymi katalogowymi producentów na dzień aktualizacji danych. InGraph nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie wymiarów, parametrów, zastosowania i właściwości towaru.
 4. Oferta Sklepu Internetowego nie jest ograniczona terytorialnie. Do zakupów w sklepie internetowym InGraph upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym FrezyCNC.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) netto lub euro (EUR) netto. Dla zamówień, gdzie odbiorcą Faktury VAT jest podmiot krajowy doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Dla zamówień z terytorium Unii Europejskiej podatek VAT 23% będzie doliczony dla zamówień od podmiotów nie posiadających europejskiego numeru VAT. Do zamówień spoza tereytorium Unii Europejskiej podatek VAT nie będzie doliczony.
 6. InGraph zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach InGraph zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już zatwierdzone do realizacji.
 7. InGraph zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Zdjęcia produktów zamieszczone w sklepie internetowym mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów sprzedawanych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych produktów.

III. Składanie zamówień:
 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową FrezyCNC.pl, mailowo lub telefonicznie.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego, jednak nie później niż do 3 dnia roboczego.
 3. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
  - w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
  - w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - z chwilą autoryzacji transakcji.
 4. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu. W razie potrzeby skontaktujemy się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu i ustalimy szczegóły oraz sposób realizacji zamówienia.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane przez Właściciela Sklepu bez konieczności informowania o tym zamawiającego.

IV. Realizacja zamówień:
 1. Termin realizacji zamówienia uwarunkowany jest dostępnością towaru, jednakże nie powinien przekroczyć 7 dni dla towarów ogólnodostępnych, oraz 2-5 tygodni dla towarów specjalistycznych. W przypadku braku wystarczającej ilości towaru w magazynie InGraph zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową autoryzacja może zostać poddana dodatkowej weryfikacji, co może wydłużyć proces realizacji zamówienia.
 2. System Sklepu Internetowego FrezyCNC.pl jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przesyła je w postaci wiadomości e-mail przesyłanej na adres Zamawiającego oraz InGraph. InGraph nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń operatorów sieci Internet, które mogły wpłynąć na nie dostarczenie w/w wiadomości. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt firmie InGraph pod ogólny adres e-mail lub telefonicznie.
 3. InGraph może dokonać weryfikacji zamówienia telefonicznie poprzez sprawdzenie zgodności danych formularza pod podanym przez Klienta w formularzu zamówieniowym numerem telefonu lub poprzez wiadomość e-mail. InGraph skontaktuje się z Zamawiającym w przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail celem ustalenia dalszego postępowania z w/w zamówieniem.
 4. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego FrezyCNC.pl i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu lub niezgodności złożonego zamówienia z regulaminem InGraph jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia bez konieczności informowania o tym zamawiającego. Z chwilą złożenia zamówienia Klient upoważnia firmę InGraph do wystawienia faktury bez konieczności uzyskiwania jego podpisu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 971) faktura VAT nie wymaga podpisu.
 5. InGraph zastrzega sobie prawo do realizacji złożonych zamówień w osobnych partiach, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.
 6. InGraph zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego, zamówienie zostaje anulowane.
 8. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia, które jest w trakcie realizacji, informując firmę InGraph mailowo lub telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia.
 9. Nie będzie wydawany (wysyłany) towar oraz nie będą realizowane zamówienia złożone przez Klientów, którzy:
  - Posiadają nie uregulowane w terminie jakiekolwiek zobowiązania wobec Właściciela Sklepu w zakresie przedmiotu działalności prowadzonej przez InGraph,
  - Nie rozliczyli się z dokumentacji wydawanej przez InGraph lub podmiotów z nim współpracujących zgodnie z postanowieniami i warunkami zawartymi w umowie o współpracy z InGraph w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  - Mogą starać się wykorzystywać zamówiony towar niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub niezgodnie z dobrym interesem InGraph, co mogłoby w konsekwencji doprowadzić do utraty dobrego imienia (wizerunku) firmy InGraph lub jej stałych odbiorców. - Zapisy powyższe określające odmówienia realizacji zamówienia dotyczą również przypadków, gdy nastąpi zapłata za towar zamówiony przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 10. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru (opłaconego przedpłatą) na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. W przypadku płatności terminowej prawo własności towaru przechodzi na Zamawiającego w momencie uregulowania zobowiązania, czyli pełnej kwoty za towar i dostawę.

V. Koszty wysyłki i dostawa:
 1. Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
 2. Usługi dodatkowe (takie jak: pobranie, dostawa pod adres prywatny, dostawa w soboty, itp.) wiążą się z dodatkową opłatą, a ich zasięg jest ograniczony określony przez firmę kurierską wykorzystywaną w ramach dystrybucji towarów zawartych w sklepie internetowym.
 3. Koszty dostaw ustalane są według obowiązujących cenników poszczególnych firm i są kalkulowane wg wagi, wartości zamówienia, dodatkowych usług oraz adresu doręczenia.
  Koszt dostawy jest kalkulowany automatycznie podczas składania zamówienia poprzez system Sklepu Internetowego.
 4. Szczegółowe informacje na temat przesyłki Klient może uzyskać mailowo lub telefonicznie.
 5. Po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma pełne prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera lub przedstawiciela poczty w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie ewentualnych uszkodzeń i reklamacji z nich wynikających niezbędny jest podpis kuriera na protokole reklamacyjnym sporządzonym w jego obecności.
 6. Zamówione w ramach Sklepu Internetowego produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu dostawy.
 7. Czas dostawy towarów podany zostanie telefonicznie lub na adres e-mail zamawiającego - po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu zamówienia.

VI. Formy płatności:
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przedpłata na konto bankowe:
   • Rachunek PLN:
    PL 89 1090 1463 0000 0001 5358 8423
    Santander Bank Polska S.A.
    Kod swift: WBKPPLPP

   • Rachunek EUR:
    PL 24 1090 1346 0000 0001 5359 0057
    Santander Bank Polska S.A.
    Kod swift: WBKPPLPP

   • Rachunek USD:
    PL 13 1090 1346 0000 0001 1490 5394
    Santander Bank Polska S.A.
    Kod swift: WBKPPLPP

   Na życzenie wystawiamy faktury Pro Forma, którą wysłamy Klientowi przez e-mail.

   Nazwa odbiorcy:
   InGraph
   Mikołajczyka 37
   72-100 Goleniów

  • pobranie przy odbiorze przesyłki
  • Przelewy24.pl - Bezpieczne płatności on-line
  • PayPal - Płatności i przelewy internetowe

 2. W szczególnych przypadkach, takich jak np.:
  - zamówienia o bardzo dużej wartości
  - produktów na zamówienie
  - produktów sprowadzanych z zagranicy
  może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie faktury pro-forma.
 3. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty pełnej kwoty odpowiadającej wartości przesyłki (zrealizowanego zamówienia na towar według potwierdzenia przesłanego przez Sklep wraz z kosztami transportu) na koncie Właściciela Sklepu.

VII. Gwarancja i zwroty towaru:
 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z InGraph. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
 3. InGraph uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do InGraph.
 4. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki pobraniowej w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego.
 6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia i odbioru towaru z siedziby firmy InGraph na własny koszt.
 7. Klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni licząc od daty otrzymania towaru. Zwracany towar:
  - nie może nosić śladów używania lub montowania
  - musi być kompletny t.j. zawierać także wszelkie załączone dokumenty i instrukcje
  - musi zostać przesłany do sprzedawcy na koszt Klienta
  - do towaru musi zostać załączony oryginał dokumentu zakupu.
  W przypadku zwrotu towaru będącego elementem promocji łączonej, zwrotowi podlega całość asortymentu z danego pakietu promocyjnego lub zostanie wystawiony dokument sprzedaży na pozostałą część zakupionego (niezwracanego) towaru uwzględniający warunki sprzedaży tego towaru na zasadach poza promocją.

VIII. Postanowienia końcowe:
 1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy InGraph. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez InGraph.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 3. Ewentualne kwestie nie uregulowane powyższymi zapisami strony rozstrzygać będą na mocy porozumienia stron, a w przypadku jego braku na drodze sądowej w miejscu właściwym dla siedziby InGraph.
 4. InGraph nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.
  InGraph nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek nieprawidłowego posługiwania się zakupionym towarem.
 5. InGraph zastrzega sobie prawo do:
  - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu Internetowego,
  - wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego i usuwania z ofert dowolnych towarów,
  - przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego,
  - dokonywania zmian w treści Regulaminu Sklepu FrezyCNC.pl.
 6. InGraph nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń oraz braku możliwości realizacji składanych zamówień, spowodowane czynnikami niezależnymi od firmy.
 7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy InGraph.
 8. Złożenie zamówienia oznacza równocześnie akceptację warunków powyższego Regulaminu.

Powrót